This webpage, which features my work since 2005, is dedicated to the continual expansion of Vietnamese lacquer as an image-making medium and as painting, in order to generate new meanings and forms, and more writing, criticism, and thought.

Trang web này thu thập thông tin ve tác phẩm nghệ thuật của tôi từ năm 2005.  Dành riêng cho việc dung sơn mài như một phương tiện tạo hinh để tạo ra những ý tưởng và hình thức đa nghĩa, va lưu trữ lại những văn bản, chỉ trích, và suy nghĩ của tôi.